Formula untuk Mengira Keperluan Kakitangan

Mengira keperluan kakitangan adalah sebahagian daripada perancangan sumber manusia, proses menganalisis dan mengenal pasti jurang dan lebihan kakitangan. Pelbagai formula digunakan untuk menganggarkan dan meramalkan keperluan staf, berdasarkan data prestasi sejarah dan anggaran syarikat seperti nombor penjualan dan pengeluaran. Perancangan sumber manusia memberi tumpuan kepada kakitangan organisasi dengan bilangan kakitangan yang betul dengan kemahiran yang diperlukan apabila diperlukan untuk memenuhi objektif perniagaan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Kaedah Kaedah Jempol

Kaedah kaedah praktik untuk mengira keperluan kakitangan adalah berdasarkan struktur organisasi umum. Sebagai contoh, jika organisasi telah menetapkan strukturnya untuk mempunyai satu pengurus operasi bagi setiap pengawas lima baris, maka staf jangka pendek akan merangkumi menjaga jumlah pengawas yang sama ketika ada pergantian. Kakitangan jangka panjang akan merangkumi merancang lima penyelia untuk setiap pengurus yang ditambahkan. Pengiraan aturan praktis tidak tepat atau berdasarkan analisis mendalam, tetapi pada mempertahankan struktur organisasi.

Menggunakan Teknik Delphi

Teknik Delphi adalah kaedah peramalan sumber manusia yang menggunakan input dari sekumpulan pakar untuk menganalisis sejarah kepegawaian dan perancangan kepegawaian. Sekumpulan pengurus kanan, perunding perniagaan atau gabungan ahli perniagaan yang berkaitan dengan sejarah kepegawaian organisasi menjawab soalan mengenai kepegawaian, dan jawapan mereka disusun dan digunakan untuk kumpulan tersebut untuk dikaji secara individu.

Kumpulan ini tidak berkumpul secara fizikal, tetapi dikoordinasikan oleh fasilitator yang menyebarkan borang soal selidik, menyusun jawapan dan mengembalikan maklumat tersebut kepada peserta panel untuk disemak lebih lanjut sehingga ada penyempurnaan keperluan ramalan staf. Pakar-pakar tersebut tidak dikenali antara satu sama lain untuk mengelakkan bias dan berfikir secara berkumpulan dan mendapatkan maklumat yang objektif dan tepat mungkin.

Memahami Kaedah Nisbah

Dua kaedah nisbah berbeza digunakan dalam ramalan sumber manusia: nisbah kakitangan dan nisbah produktiviti. Nisbah kakitangan digunakan untuk meramalkan keperluan pengambilan pekerja berdasarkan bentuk organisasi yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, jika syarikat itu mempunyai kumpulan pentadbiran lima setiausaha untuk setiap 20 pengurus kanan, nisbah itu digunakan untuk menganggarkan pengambilan pegawai setiausaha.

Nisbah produktiviti menggunakan anggaran unit yang dihasilkan bagi setiap pekerja dan menerapkannya pada ramalan penjualan untuk keperluan pengambilan pekerja. Syarikat yang menjual 2 juta widget setiap tahun dan mempekerjakan 25 pekerja pengeluaran perlu menggaji lebih banyak pekerja pengeluaran jika diharapkan peningkatan penjualan, atau sekurang-kurangnya mesti mengekalkan 25 pekerja pekerja untuk memenuhi penjualan semasa.

Analisis Regresi Statistik

Analisis regresi statistik membandingkan hubungan dalam data sejarah untuk meramalkan keperluan kakitangan. Penjualan kasar setiap tahun selama lima tahun terakhir dan kakitangan pada masa itu dianalisis sebagai mencukupi atau tidak mencukupi untuk menyokong penjualan dalam lima tahun akan datang.