Apa Arti Mengikat dalam Insurans?

Syarikat dari pelbagai saiz memerlukan dan mendapat manfaat daripada perlindungan insurans komersial. Insurans komersil merangkumi segala-galanya dari harta benda sebenar dan peribadi hingga tanggungjawab produk, melindungi pemilik perniagaan dari kehancuran kewangan sekiranya berlaku kerugian yang dilindungi, seperti kebakaran, ribut angin atau tuntutan mahkamah. Syarikat sering perlu memberikan bukti insurans kepada bakal dan pelanggan semasa untuk menunjukkan tanggungjawab kewangan, dan mengikat berperanan dalam mendapatkan perlindungan.

Definisi Mengikat

Mengikat adalah, secara definisi, tindakan memaksakan kewajiban untuk menjaga komitmen. Dalam industri insurans, pengikatan merujuk kepada perlindungan insurans, dan berarti perlindungan sudah ada, walaupun polis masih belum dikeluarkan. Selalunya, pihak berkuasa mengikat insurans berlaku melalui perjanjian lisan, secara peribadi atau melalui pengikatan telefon insurans am. Contohnya ialah mendaftar untuk insurans hayat melalui telefon, dan pada ketika itu makna mengikat telefon insurans hayat adalah bahawa insurans itu berlaku pada akhir panggilan telefon, dan bukannya ketika anda menerima dokumen dalam surat.

Hal ini juga dapat terjadi melalui komunikasi elektronik, seperti email atau pesan teks, walaupun undang-undang mengenai e-commerce dan tandatangan digital berbeza-beza menurut negara, dan dapat berubah dengan cepat seiring kemajuan teknologi.

Pihak Mengikat

Pihak yang terlibat dalam mengikat polisi insurans termasuk pihak yang diinsuranskan, ejen insurans bebas atau eksklusif, dan penyedia insurans. Ejen mesti dilesenkan di negeri di mana polisi itu akan dikeluarkan dan juga mesti mempunyai wewenang khusus dari penyedia insurans agar dibenarkan mengikat perlindungan dengan pihak yang berpotensi diinsuranskan.

Apa itu Pengikat?

Pengikat, dalam industri insurans, adalah salinan bertulis dari perjanjian yang mengikat antara syarikat insurans dengan pihak yang diinsuranskan. Walaupun tindakan mengikat boleh berlaku secara lisan, pengikat memperingati perjanjian sementara menunggu polisi dikeluarkan oleh syarikat insurans. Sebilangan besar syarikat insurans menghendaki pengikat kertas dikeluarkan segera setelah perjanjian lisan, dan salinan mesti dihantar kepada pihak yang diinsuranskan dan penyedia insurans, jika ejen bebas atau eksklusif mengeluarkan pengikat tersebut, menurut Ulasan Pelan Insurans.

Pengikat biasanya berlaku selama 30 hari, pada masa mana polisi sebenar harus dikeluarkan. Sekiranya penerbitan polisi mengambil masa lebih dari 30 hari, syarikat insurans boleh memilih untuk mengeluarkan pengikat yang disemak semula untuk memastikan perlindungan tetap utuh sehingga polisi selesai. Banyak syarikat insurans menggunakan borang yang dikeluarkan oleh Persatuan Penyelidikan dan Pembangunan Operasi Koperasi, yang disebut bentuk pengikat ACORD, walaupun beberapa syarikat membuat dan mengeluarkan pengikat mereka sendiri.

Pengikat ACORD

Pengikat ACORD adalah bentuk standard yang tersedia untuk mana-mana syarikat insurans. Ini menggunakan kata-kata kontrak biasa, yang dapat direvisi dari semasa ke semasa, menurut ACORD. Ini menyediakan ruang untuk semua maklumat yang diperlukan untuk membuat kontrak sementara antara syarikat insurans dan pihak yang diinsuranskan. Setelah selesai, ia menyenaraikan semua pihak yang terlibat, jenis perlindungan yang harus disediakan pada polisi akhir, had polisi, tarikh kuatkuasa, syarat dan syarat khas, dan nama mana-mana pihak tambahan yang diinsuranskan, seperti pemberi pinjaman atau subkontraktor.

Salinan kertas pengikat biasanya dihantar melalui surat pos. Namun, apabila anda memerlukan bukti liputan terikat dengan segera, beberapa syarikat juga akan memberikan salinan pengikat anda melalui faks atau lampiran e-mel.

Penjelasan dan Pertimbangan

Oleh kerana pengikat adalah kontrak sementara, perlindungan, had dan syarat sebenar polisi insurans akhir mungkin berubah antara waktu pengikat dikeluarkan dan ketika polisi dikeluarkan. Beberapa faktor mempengaruhi polisi akhir, termasuk penyerahan aplikasi yang ditandatangani dan lengkap, kajian semula pengunderaitan dan pematuhan terhadap permintaan dari syarikat insurans, untuk menentukan dengan tepat kadar yang digunakan dalam membuat polisi perniagaan komersial. Penyedia insurans mempunyai hak untuk membatalkan polisi, bahkan sebelum penerbitan, jika syarat kontrak tidak dipenuhi.